Wczytuję dane...

Rafil Na Rdzę 2,5L CZARNY RAL9005 PÓŁMAT farba szybkoschnąca antykorozyjna gruntoemalia do stali żeliwa

Produkt dostępny!
13 szt.
141,62 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Rafil - Prosto na rdzę, Gruntoemalia Antykorozyjna

opakowanie: 2,5L

aukcja dotyczy koloru: Czarny głęboki RAL9005 PÓŁMATRAFIL Prosto na Rdzę to specjalistyczna gruntoemalia 3w1 stosowana prosto na metal. Farba jest łatwa w aplikacji, szybkoschnąca, a także charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i dobrym kryciem. Dzięki niezwykle trwałej i elastycznej powłoce doskonale chroni powierzchnie metalowe przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i przed korozją.


Właściwości:

- siła potrójnej ochrony przed wodą, promieniowaniem UV i rdzą,
- zapewnia do 10 lat ochrony*,
- zwiększona odporność na działanie trudnych warunków atmosferycznych,
- odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne,
- 3w1 farba, grunt i podkład,
- na zewnątrz

* pełna informacja u producenta


Zastosowanie 

Gruntoemalia przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. Doskonała do wykonywania nowych wymalowań jak i renowacji starych powłok malarskich. Szczególnie polecana do ochrony antykorozyjnej bram, ogrodzeń, balustrad, balkonów, mebli ogrodowych i konstrukcji budowlanych oraz w celach dekoracyjnych do malowania maszyn rolniczych, urządzeń przemysłowych czy detali samochodowych. Nie stosować produktu na elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością oraz metalowe podłogi, schody i ciągi komunikacyjne.


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej – 40 minut,
- stopień 3, najwyżej – 9 godzin

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.


Wydajność: do 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, grubość suchej powłoki około 30-35 μm


Ilość warstw: 2-3 warstwy


Metody aplikacji:

- wałek - należy używać miękkiego wałka flokowego lub innego przeznczonego do aplikacji farb rozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy struktura pozostawiona przez wałek jest akceptowalna.,
- pędzel - zaleca się używać pędzli z miękkim włosiem. Podczas malowania należy unikać wielokrotnego przeciągania, gdyż może to prowadzić do rozmiękczenia warstwy poprzedniej,
- natrysk pneumatyczny - dodatek rozcieńczalnika do 20%, ciśnienie natrysku 0,3 - 0,5 MPa


Rozcieńczalnik: RAFIL PROSTO NA RDZĘ RozcieńczalnikStosowanie produktu


Temperatura stosowania, warunki aplikacji

Parametry otoczenia podczas aplikacji wyrobu:

- temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni +10°C do +25°C,
- wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 70%,
- nie stosować przy dużej wilgotności (np. kiedy istnieje prawdopodobieństwo opadów, mgły), przy temperaturach przekraczających 25°C oraz przy silnym wietrze,
- warunki podczas aplikacji znacząco wpływają na wygląd i jakość malowanej powierzchni,
- temperatura podłoża stalowego powinna przekraczać minimum o 3°C temperaturę punktu rosy.


Przygotowanie wyrobu

- Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową.
- Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą temperatury otoczenia i podłoża 20 +/- 2°C.
- Przed użyciem wyrób należy bardzo dokładnie wymieszać. Dopuszcza się w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem RAFIL PROSTO NA RDZĘ Rozcieńczalnik w ilości max. do 3%, a w przypadku użytkowania w specjalistycznych instalacjach z natryskiem pneumatycznym max. do 20%.
- Istnieje ryzyko, że wyroby z różnych partii produkcyjnych będą nieznacznie różnić się kolorem lub połyskiem. W celu wyeliminowania tego zjawiska koniecznie należy zapewnić odpowiednią ilość produktu, a następnie zlać je do jednego opakowania zbiorczego w celu ujednolicenia wyrobu.


Przygotowanie podłoża

Podłoża wykonane ze stali i żeliwa:

- Z elementów przeznaczonych do malowania usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć przyczepność, a w konsekwencji spowodować wady powłoki i przedwczesne jej odspajanie. Podłoża wcześniej malowane należy zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym lub w przypadku bardzo złego stanu całkowicie usunąć zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prac antykorozyjnych, wg PN- EN ISO8501-1.
- Dzięki odpowiednio dobranym składnikom aplikacja na malowane powierzchnie nie wymaga całkowitego usunięcia miejsc gdzie nastąpił rozwój korozji. Pamiętać należy jednak o usunięciu luźnych warstw rdzy i odpowiednim odtłuszczeniu. Farba toleruje ślady rdzy nalotowej.
- Chcąc spełnić warunki normy PN-EN ISO 12944 oraz PN-EN ISO 8501, a tym samym uzyskać pełną ochronę przed korozją konstrukcji stalowych w zakresie KOT i poręczenia Producenta, podłoża należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
-- Właściwie przygotowana powierzchnia powinna być wolna od kurzu, piasku, luźnej rdzy, olejów, smarów, zendry walcowniczej i wszelkich zanieczyszczeń.
-- W celu uzyskania pełnej ochrony antykorozyjnej podłoża muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prac antykorozyjnych, wg normy PN-ISO-8501-1 w stopniu St3, to jest – „St3 Bardziej gruntowne czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym. Wymagania tak jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze metalicznego połysku (od metalowego podłoża)”, oraz normy PN-ISO-8501-3 w stopniu P3, to jest, wszystkie krawędzie proste powinny zostać zaokrąglone do promienia około 2mm, otwory po obróbce skrawaniem sfazowane, elementy cięte
zaokrąglone, wżery i kratery w materiale zeszlifowane, tak aby nie posiadały ostrych krawędzi, spawy powinny zostać wyszlifowane, oczyszczone z otuliny i wykonane w taki sposób, aby w ich strukturze nie było porowatości. Tak przygotowany materiał odpylić i odtłuścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.
- Podłoża poddane obróbce strumieniowo ściernej należy jak najszybciej zabezpieczyć farbą. Pozostawianie podłoża bez zabezpieczenia powoduje bardzo szybkie powstawanie rdzy nalotowej, co w konsekwencji przyczynia się do osłabienia przyczepności i pogorszenia zabezpieczenia antykorozyjnego. Proces rozwoju rdzy jest bezpośrednio związany z warunkami środowiska, w jakim element się znajduje.


Malowanie

W przypadku prac renowacyjnych na starych powłokach, należy sprawdzić czy nowa powłoka nie będzie reagować z wcześniejszymi warstwami powłok lakierniczych. Wykonując próbę kompatybilności powłok, należy nałożyć warstwę farby na niewielką powierzchnię i pozostawić na 3 do 6 godzin w celu wyschnięcia. Po tym czasie należy dokonać oględzin czy na wymalowanej powierzchni nie występuje żadna niepożądana reakcja, tj.: odparzanie, marszczenie, oraz inne niepokojące objawy, które mogą później być przyczyną wady powłoki, a w konsekwencji przedwczesnego starzenia i obniżenia ochrony antykorozyjnej. W przypadku kiedy nastąpi niepożądana reakcja musimy usunąć całość starej powłoki.

Farbę nakładać przy użyciu pędzla lub wałka (rekomendowana metoda dla efektu młotkowego – pędzel, natrysk). Wyrób można aplikować również przy użyciu natrysku pneumatycznego w profesjonalnie przygotowanych do tego celu komorach malarskich. Zaleca się nakładać 2-3 warstwy wyrobu na grubość około 80 mikronów suchej powłoki. Kolejne warstwy produktu nakładać w czasie od 2 do 24h, a w razie niedotrzymania zalecanych czasów konieczne jest malowanie po minimum 14 dniach od zakończenia aplikacji warstwy poprzedniej. W przypadku kiedy jesteśmy zmuszeni do nałożenia drugiej warstwy po min. 14 dniach, każdorazowo należy wykonać wymalowanie próbne, tj. sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia tej warstwy. Jeżeli w ciągu 30 minut od wykonania próbnego wymalowania nie wystąpią wady powłoki w postaci pomarszczeń malowanie można kontynuować. Zalecenia te są powiązane m.in. z: grubością nałożonych powłok, wilgotnością, temperaturą, cyrkulacją powietrza, stopniem wykończenia i kolorem. Jednocześnie należy unikać wielokrotnego przeciągania pędzlem, gdyż może to prowadzić do rozmiękczenia warstwy poprzedniej i/lub powstania niejednorodności na powłoce.

Uwagi:

- Farby z wykończeniem połysk są szczególnie narażone na powstawanie wad powłoki. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się nakładanie kolejnych warstw w możliwie jak najkrótszych odstępach czasowych. Niska wilgotność, wysoka temperatura, mogą skracać górną granicę wymalowania wyrobu, tj. do 24h. Zalecamy w takich przypadkach wykonywanie wymalowań kolejnych warstw w czasie do 8h.
- Farba może zostać zastosowana bezpośrednio na niewielkie ogniska rdzy nalotowej. Należy jednak pamiętać, że wymalowanie bezpośrednio na zardzewiałe elementy może osłabić trwałość powłoki malarskiej i zabezpieczenie antykorozyjne. W związku z tym wykonawca powinien mieć na uwadze, że aplikacja w ten sposób nie spełnia wymagań dotyczących zabezpieczeń konstrukcji stalowych w obszarze KOT i warunków poręczenia producenta.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu prac malarskich z narzędzi zaleca się usunięcie możliwie jak największej ilości farby, a następnie umycie ich w rozcieńczalniku RAFIL PROSTO NA RDZĘ Rozcieńczalnik.

Pozostałą, niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do ilości i bardzo szczelnie zamknąć.


Eksploatacja


Na powierzchniach nie mogą znajdować się zalegające zanieczyszczenia, dlatego niezbędne jest kontrolowanie, a w razie konieczności usuwanie wszelkich zabrudzeń zarówno biologicznych, organicznych jak również pyłów środowiskowych. Do usuwania tego typu zabrudzeń zaleca się stosowanie czystej letniej wody oraz szczotki z miękkim włosiem. Utrzymanie elementów w należytej czystości oraz przeprowadzanie systematycznych kontroli ma zasadniczy wpływ na jakość powłok malarskich i ich okres eksploatacji.

Elementy pomalowane farbą Rafil PROSTO NA RDZĘ podlegające poręczeniu producenta należy utrzymywać w należytej czystości i eksploatować w warunkach opisanych przez normę PN-EN ISO 9223-2012, czyli atmosfery, których warunki nie powodują przyspieszonej korozji i brak jest czynników oddziałujących niszcząco na naniesioną Produktem powłokę.

Powłoka farby nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne, benzyny.

Należy unikać stałego kontaktu powłoki z wodą. Powłoki pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie. Należy zapewnić stałe odprowadzenie wody np. podczas deszczu.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także