Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji Zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasz Sklep szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

Towar z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia)

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę Fizyczną lub Prawną (rękojmia). Wada Fizyczna polega na niezgodności Rzeczy sprzedanej z Umową Sprzedaży. W szczególności Rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sprzedającego.

Po wykryciu Wady Kupujący ma prawo:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, ale nie wtedy kiedy Wada jest nieistotna;

 • żądać wymiany Rzeczy na wolną od Wad;

 • żądać usunięcia Wady.

Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do oświadczenia lub żądania Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z Dowodem Zakupu tego Produktu (Produktów) bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera do Sprzedawcy i opisem reklamacji, a jeżeli dostarczenie Rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązany jest udostępnić Rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, reklamowany Przedmiot Umowy, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Adres Reklamacyjny:

Firma Handlowa „RAPTA”, Dział Reklamacji,

ul. Podhalańska 4,

34-700 Rabka-Zdrój

e-mail: biuro@rapta.pl

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu Wydania Rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była Rzecz używana rok od Momentu Wydania Rzeczy Klientowi. Uprawnienie Klienta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia Wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od Momentu Wydania Rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od Momentu Wydania Rzeczy Klientowi. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od Momentu Wydania Rzeczy Klientowi. Sprzedawca odpowiada wtedy z tytułu rękojmi za Wady Fizyczne tej Rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Koszty wymiany lub naprawy Sprzedawca ponosi, za wyjątkiem przypadku, jeżeli Rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy Klient zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Rzeczy. Klient ma alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny Rzeczy sprzedanej.

Odpowiedzialność za Wady Prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o Wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie Rzeczy dotkniętej Wadą Prawną.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść KlientaSprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia Wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient zawierający Umowę Sprzedaży w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą, gdy z treści zawieranej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Wady Fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

Kupujący ma prawo otworzyć przesyłkę przy kurierze i ocenić Produkty pod względem zgodności z Umową Sprzedaży oraz czy nie zostały uszkodzone. Otworzenie może nastąpić po poświadczeniu odebrania przesyłki, a kurier ma obowiązek poczekać, żeby Kupujący mógł sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku zastrzeżeń kurier ma on obowiązek wypisać protokół opisujący stan przesyłki.

W przypadku korzystania z systemu automatycznych skrytek pocztowych Kupujący ma prawo otworzyć przesyłkę przy automacie i ocenić Produkty pod względem zgodności z Umową Sprzedaży oraz czy nie zostały uszkodzone. W przypadku zastrzeżeń Kupujący ma możliwość zgłosić je stosownie do instrukcji danego automatu skrytek pocztowych.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo uprawnienia Klientów. Nasz Sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje Prawa Konsumenckie, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: biuro@rapta.pl

Reklamacja na podstawie gwarancji

Niektóre Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

Roczną gwarancją plamoodporności objęte są:

 • Magnat Ceramic - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.magnatfarby.pl/

 • Magnat Ceramic Care - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.magnatfarby.pl/

 • Magnat Ceramic Kitchen&Bathroom - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.magnatfarby.pl/

6-letnią gwarancją objęte są:

 • Vidaron Impregnat Ochronno-Dekoracyjny Powłokotwórczy - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.vidaron.pl/

 • Vidaron Lakierobejca Dekoracyjno-Ochronna Super Wydajna - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.vidaron.pl/

 • Vidaron Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.vidaron.pl/

 • Nobiles Ftalonal Do Drewna i Metalu - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie producenta https://nobiles.pl/

7-letnią gwarancją objęte są:

 • Sadolin Impregnat Classic Hybrydowy - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.sadolin.pl/

8-letnią gwarancją objęte są:

 • Rafil Radach Farba Na Dach - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.rafil.pl/

 • Rafil Chlorokauczuk - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.rafil.pl/

10-letnią gwarancją objęte są:

 • Rafil Do Bram I Ogrodzeń - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.rafil.pl/

 • Sadolin Lakierobejca Extra - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.sadolin.pl/

12-letnią gwarancją objęte są:

 • Sadolin Lakierobejca Extreme - szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie stronie producenta https://www.sadolin.pl/

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę Firma Handlowa „RAPTA”, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: biuro@rapta.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.

W celu usprawnienia realizacji zwrotu prosimy dołączyć kopię Dowodu Zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcy, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy: http://photos05.redcart.pl/templates/images/description/10058/Image/reklamacjeizwroty2021/1608637075-formularz-odstapienia.pdf

Wzór formularza reklamacji: http://photos05.redcart.pl/templates/images/description/10058/Image/rodo/1546878850-formularz-reklamacji.pdf