Wczytuję dane...

Nobiles olejna 0,7L ŻÓŁTY farba Ftalonal emalia

Produkt dostępny!
5 szt.
22,82 PLN

Nobiles - Ftalonal, uniwersalna emalia alkidowa do drewna, metalu i betonu

opakowanie: 0,7L

aukcja dotyczy koloru: ŻÓŁTY PÓŁPOŁYSK


Emalia Nobiles Do Drewna i Metalu Ftalonal to nawierzchniowa farba olejno-ftalowa przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, metalowych (stalowych i żeliwnych) oraz betonowych pokrytych uprzednio farbami podkładowymi lub antykorozyjnymi. Służy do malowania np. elementów metalowych ogrodzeń, balkonów, ławek, elementów drewnianych altan, ławek czy lamperii na tynkach cementowo-wapiennych. Może być stosowana do malowania elementów użytkowanych na zewnątrz i wewnątrz.

Emalia Nobiles Do Drewna i Metalu Ftalonal charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką elastycznością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Dzięki doskonałej rozlewności oraz odporności na środki dezynfekujące powłoka jest gładka i łatwa w utrzymaniu w czystości zarówno w użytkowaniu indywidualnym jak i publicznym.


Właściwości:

- Ochrona 6 lat*,
- Bardzo dobre krycie i przyczepność do podłoża,
- Trwałe kolory, doskonała rozlewność, gładka powłoka,
- Wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,
- Odporna na środki dezynfekujące**.

* Szczegółowe warunki oraz zakres udzielonego poręczenia dostępne są na stronie producenta. Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. udziela 6 lat poręczenia na skuteczność zabezpieczenia powierzchni poprzez trwałość nałożonej powłoki chroniącej drewno lub metal przed czynnikami atmosferycznymi. Niezależnie od innych ustawowych uprawnień klienta, jeśli w ciągu 6 lat od zakupu produktu wystąpi zniszczenie powłoki produktu chroniącej metal lub drewno wymalowanej zgodnie ze wskazówkami producenta (zawartymi na opakowaniu i w Karcie Technicznej) i zasadami sztuki malarskiej oraz po spełnieniu warunków poręczenia, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. wyda klientowi taką samą ilość farby wolnej od wad. Poręczenie nie obejmuje wymalowań na podłożach betonowych.
**Szczegóły dotyczące zastosowania dezynfektantów w pkt „Odporność na dezynfektanty”.


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +23 st. C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:
- do schnięcia powierzchniowego – 10 godzin
- do nakładania następnej warstwy – 16 godzin

Ostrożne użytkowanie wymalowanej powierzchni można dopuścić po 24 godzinach. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.


Wydajność: do 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.


Ilość warstw: 2 warstwy


Rozcieńczalnik: Nobiles Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych i olejnych ogólnego stosowania.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Nie dodawać obcych składników. Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zależności od metody malowania, rozcieńczyć farbę max. 2% Rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych i olejnych ogólnego stosowania marki Nobiles.


Przygotowanie podłoża

Podłoża stalowe i żeliwne:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- suche,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.),
- podłoża wcześniej nie malowane muszą być zagruntowane podkładem Nobiles Nobikor. Warstwę podkładową należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, usunąć powstały pył i kurz.

Podłoża betonowe i cementowo-wapienne:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- wysezonowane przez minimum 4 tygodnie,
- suche (wilgotność max. 4%),
- silnie przyczepne, o odpowiedniej odporności na rozerwanie,
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (kurzu, piasku, oleju, tłuszczu, słabo przyczepnych powłok farb, szlam cementowy należy usunąć, a następnie odczyścić strumieniowo-ściernie lub przez szczotkowanie, usunąć powstały pył i kurz),
- nierówności i ubytki podłoża należy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną.

Podłoża drewniane:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- suche,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb),
- mocno zażywiczone podłoża zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia,
- surowe elementy drewniane narażone na działanie czynników atmosferycznych zabezpieczyć impregnatem technicznym marki Sadolin,
- nowe, niemalowane wcześniej powierzchnie zagruntuj emalią Nobiles Do Drewna i Metalu Ftalonal poprzez mocne wtarcie pędzlem w podłoże.

Podłoża poddane renowacji:
- usunąć resztki starej, łuszczącej się i skorodowanej powłoki,
- ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią masą szpachlową,
- odsłonięte fragmenty podłoża zagruntuj odpowiednim podkładem.

Uwaga!
Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Podłoża i powierzchnie narażone na długotrwałe zaleganie wody i śniegu powinny być w taki sposób zaprojektowane, aby woda była odprowadzana na zewnątrz i nie mogła się nigdzie gromadzić. Zaleca się aby poziome płaszczyzny miały kąt spływu (pochylenie) minimum 15˚. Aby uzyskać właściwą grubość powłoki ochronnej na kantach zaleca się zaokrąglenie ostrych krawędzi (promień zaokrąglenia min. 2mm). Wszelkie połączenia elementów drewnianych z innymi elementami powinny być tak zabezpieczone odpowiednimi uszczelniaczami, aby nie było możliwości ingerencji oraz wnikania wody. Elementy metalowe umieszczone w drewnie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.


Malowanie

Warunki malowania
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Temperatura podłoża stalowego powinna być co najmniej 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia.

Zalecane metody malowania
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka włókna naturalnego i włókna syntetycznego),
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.

Zapis o dopuszczeniu natrysku został usunięty decyzją koncernu AkzoNobel, ze względu na spodziewane prawne restrykcje odnośnie aplikacji natryskiem dla produktów zawierających substancję oksym butan-2-onu.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
Malowanie pędzlem, wałkiem:
- nakładaj 2 warstwy farby w odstępie co najmniej 16 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,
- w celu uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednią (po jej wyschnięciu) delikatnie przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym, dokładnie odpyl.

Zalecana grubość warstwy
- na mokro: 60-80 µm,
- na sucho: 30-40 µm.

Uwaga!
Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. Wszystkie malowane elementy/płaszczyzny należy pomalować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego drewna/metalu (dotyczy wszystkich warstw). Wszelkie otwory lub ubytki w malowanym elemencie powstałe na skutek montażu należy dokładnie zabezpieczyć. Należy
upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane. Farby nie należy rozprowadzać zbyt grubymi warstwami, może to powodować dłuższy czas wysychania powłoki. Podczas malowania należy zapewnić skuteczną wentylację. Stopniowe zmiany wyglądu powłoki (kolor oraz stopień połysku) w trakcie eksploatacji są zjawiskiem naturalnym związanym z procesem starzenia się wymalowanej powłoki. Proces ten zależy od intensywności działających czynników atmosferycznych (nasłonecznienie, wysokie temperatury, wilgotność).


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je Rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych i olejnych ogólnego stosowania marki Nobiles. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.


Odporność na dezynfektanty

Odporność na działanie chemiczne środków do dezynfekcji wykonano w oparciu o normę EN ISO 2812 w temp. 20ºC po 28 dniach kondycjonowania powłoki (T 23±2°C; H 50±5%) i uzyskaniu przez nią pełnych właściwości odpornościowych. Czas działania i stężenie środków dezynfekujących zapewniających ich działanie wg instrukcji producenta środka. Emalia Nobiles Do Drewna i Metalu Ftalonal jest odporna na działanie wybranych środków dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru, aktywnego tlenu, diaminy, czwartorzędowych związków amonowych. Nie zalecamy używania dezynfektantów na bazie alkoholu etylowego i propanolu.

Uwaga! Z uwagi na bardzo duża ilość środków do dezynfekcji dostępnych na rynku, zostały przetestowane tylko niektóre preparaty na bazie różnorodnych substancji aktywnych. Dlatego zaleca się przeprowadzenie prób czyszczenia/dezynfekcji powłoki w mało widocznym miejscu i ocenę wpływu środka na powłokę. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość powstania odbarwienia lub zmiany połysku na ciemnych kolorach.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także