Wczytuję dane...

Rafil Chlorokauczuk 5L Czerwony Tlenkowy RAL3009 farba metalu betonu emalia chlorokauczukowa 

Produkt niedostępny. Jeśli chcesz otrzymać wiadomość, gdy wróci do sprzedaży, kliknij tutaj.
208,52 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Rafil Chlorokauczuk - Emalia Chlorokauczukowa Do Metalu i Betonu

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy koloru: Czerwony RAL 3009 POŁYSKEmalia Rafil CHLOROKAUCZUK przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę, odporną na zarysowania, uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie trudnych warunków atmosferycznych. Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną malowanych powierzchni metalowych w zestawieniu z Rafil PODKŁAD CHLOROKAUCZUKOWY. Podłoża betonowe nie wymagają zastosowania podkładu przed nałożeniem emalii Rafil CHLOROKAUCZUK.


Właściwości:

- Zwiększona odporność na działanie trudnych warunków atmosferycznych
- Gwarancja Ochrony 8-lat*
- Odporna na uderzenia, trwała i elastyczna powłoka
- Na zewnątrz
- Emalia do metalu i betonu

*Nazwa i adres Gwaranta: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA, Radom, ul. Czarna 29. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 8 lat od daty zakupu, terytorium Polski. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Pełny tekst warunków gwarancji dostępny na stronie internetowej producenta.


Zastosowanie

Emalia przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: konstrukcje budowlane, ogrodzenia, balustrady, urządzenia mechaniczne itp. Może być stosowana także do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych nie narażonych na ścieranie. Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej [h]: 3
- stopień 3, najwyżej [h]: 16


Wydajność: do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.


Zalecana ilość warstw: 2-3


Metody aplikacji: 

-Wałek - należy używać miękkiego wałka flokowego lub innego przeznaczonego do aplikacji farb olejnych. Przed użyciem należy sprawdzić czy struktura pozostawiona przez wałek jest akceptowalna,
- Pędzel - zaleca się używać pędzli z miękkim włosiem. Podczas malowania należy unikać wielokrotnego przeciągania, gdyż może to prowadzić do rozmiękczenia warstwy poprzedniej.
- Natrysk Pneumatyczny - wykonywać tylko w specjalnie do tego przeznaczonych komorach lakierniczych.


Parametry otoczenia podczas aplikacji wyrobu:

- temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni +10°C do +25°C
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%
- nie stosować przy dużej wilgotności (np. kiedy istnieje prawdopodobieństwo opadów, mgły), przy temperaturach przekraczających 25°C oraz przy silnym wietrze.

Warunki podczas aplikacji znacząco wpływają na wygląd i jakość malowanej powierzchni. Temperatura podłoża stalowego powinna przekraczać minimum o 3°C temperaturę punktu rosy.


Wygląd powłok: połysk


Rozcieńczalnik: Rafil ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW CHLOROKAUCZUKOWYCH I POLIWINYLOWYCH


Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:


Podłoża wykonane ze stali i żeliwa:

- Z elementów malowanych usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć przyczepność, a w konsekwencji spowodować wady powłoki i przedwczesne jej odspajanie. Właściwie przygotowana powierzchnia powinna być wolna od kurzu, piasku, luźnej rdzy, olejów, smarów, starych słabo przyczepnych pokryć malarskich itp.
- Podłoża wcześniej malowane należy zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym lub w przypadku bardzo złego stanu całkowicie usunąć pozostałości pokryć malarskich zgodnie z zaleceniami przy
pracach antykorozyjnych wg normy PN-ISO8501-1 w stopniu St3.
- Miejsca łączeń, spawów, otworów montażowych, itp. należy bardzo dokładnie oczyścić z luźnych pozostałości po obróbce i dwukrotnie nałożyć farbę podkładową RAFIL PODKŁAD CHLOROKAUCZUKOWY .
- Ze spawów usunąć zgorzelinę. W przypadku niestarannie wykonanych spawów (porowatość spawu) nawet dwukrotne nałożenie warstwy podkładowej nie daje gwarancji zabezpieczenia przed korozją, gdyż woda ma ułatwiony dostęp do metalu a co za tym idzie ryzyko wystąpienia korozji w tych miejscach jest znacznie większe.
- Podłoża poddane obróbce strumieniowo ściernej należy jak najszybciej zabezpieczyć farbą podkładową RAFIL PODKŁAD CHLOROKAUCZUKOWY. Ma to na celu zatrzymanie powstawania rdzy na powierzchni.
- Przed przystąpieniem do malowania niezbędne jest dokładne odpylenie i oczyszczenie powierzchni przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.


Podłoża betonowe i tynki cementowo-wapienne:

- Nowe podłoża betonowe i tynki cementowo-wapienne należy sezonować minimum 4 tygodnie.
- Przed aplikacją farby, powierzchnię należy bardzo dokładnie odpylić, a następnie zagruntować farbą z dodatkiem około 25% rozcieńczalnika.
- Kolejne warstwy farby nakładać nie rozcieńczone.


Przygotowanie wyrobu:

-Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową.
- Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża.
- Wyrób należy bardzo dokładnie wymieszać.
- Dopuszcza się w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem RAFIL ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW CHLOROKAUCZUKOWYCH I POLIWINYLOWYCH w ilości max do 3%, a w przypadku użytkowania w specjalistycznych instalacjach z natryskiem pneumatycznym max do 25%.
- Istnieje ryzyko, że wyroby z różnych partii produkcyjnych będą nieznacznie różnić się kolorem lub połyskiem. W celu wyeliminowania tego zjawiska koniecznie należy zapewnić odpowiednią ilość produktu, a następnie zlać je do jednego opakowania zbiorczego w celu ujednolicenia wyrobu.


Malowanie:


Malowanie renowacyjne (próba kompatybilności ze starym podłożem):

- W przypadku prac renowacyjnych przed użyciem w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy nowa powłoka nie będzie reagować ze starymi podłożami.
- Nakładamy warstwę farby na niewielką powierzchnię i pozostawiamy na czas od 3 do 6 godzin w celu wyschnięcia.
- Po tym czasie należy dokonać oględzin czy na wymalowanej powierzchni nie występuje żadna niepożądana reakcja, tj.: odparzanie, marszczenie, oraz inne niepokojące objawy, które mogą później być przyczyną wady powłoki, a w konsekwencji przedwczesnego starzenia i obniżenia ochrony antykorozyjnej.
- W przypadku kiedy nastąpi niepożądana reakcja musimy usunąć całość starej powłoki.
- Farbę nakładać przy użyciu pędzla lub wałka.
- Wyrób można aplikować również przy użyciu natrysku pneumatycznego w profesjonalnie przygotowanych do tego celu komorach malarskich.
- Zaleca się nakładać 2-3 warstwy wyrobu na wcześniej zagruntowane podłoże farbą RAFIL PODKŁAD CHLOROKAUCZUKOWY.
- Kolejne warstwy produktu nakładać w czasie od 0,5 do 2h, a w razie nie dotrzymania zalecanych czasów konieczne jest malowanie po minimum 5 dniach od zakończenia aplikacji warstwy poprzedniej.
- W przypadku kiedy jesteśmy zmuszeni do nałożenia drugiej warstwy po min. 5 dniach, każdorazowo należy wykonać wymalowanie próbne, tj. sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia tej warstwy. Jeżeli w ciągu 30 minut od wykonania próbnego wymalowania nie wystąpią wady powłoki w postaci pomarszczeń malowanie można kontynuować.
- Zalecenia te są powiązane m.in. z: grubością nałożonych powłok, wilgotnością, temperaturą i cyrkulacją powietrza, kolorem.
- Jednocześnie należy unikać wielokrotnego przeciągania pędzlem, gdyż może to prowadzić do rozmiękczenia warstwy poprzedniej i/lub powstania niejednorodności na powłoce.


Mycie narzędzi:

Po zakończeniu prac malarskich z narzędzi zaleca się usunąć możliwie jak najwięcej farby, a następnie umyć je w rozcieńczalniku Rafil ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW CHLOROKAUCZUKOWYCH I POLIWINYLOWYCH . Pozostawioną niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do pozostawionej ilości i bardzo szczelnie zamknąć.


Eksploatacja:

Elementy pomalowane farbą Rafil CHLOROKAUCZUK należy utrzymywać w należytej czystości. Na powierzchniach nie mogą znajdować się zalegające zanieczyszczenia, dlatego niezbędne jest kontrolowanie, a w razie konieczności usuwanie wszelkich zabrudzeń zarówno biologicznych, organicznych jak również pyłów środowiskowych. Do usuwania tego typu zabrudzeń zaleca się używanie czystej letniej wody oraz szczotki z miękkim włosiem. Utrzymanie elementów w należytej czystości oraz przeprowadzanie systematycznych kontroli ma zasadniczy wpływ na jakość powłok malarskich.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy pędzla lub wałka:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 3%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 2-3


Parametry malowania przy użyciu Natrysk pneumatyczny*:

- lepkość farby [s]: 25÷35
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 25%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 1,5÷2
- ciśnienie natrysku [MPa]: 0,3÷0,5
- zalecana ilość warstw: 2-3

*Natrysk pneumatyczny wykonywać tylko w specjalnie do tego przeznaczonych komorach lakierniczych.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także