Wczytuję dane...

Chlorokauczuk 5L RAL5010 NIEBIESKI GORCZYCOWY Nobiles farba metalu betonu emalia stali żeliwa

Produkt dostępny!
12 szt.
183,17 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Nobiles - Chlorokauczuk, emalia chlorokauczukowa do metalu i betonu

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy koloru: NIEBIESKI GORCZYCOWY RAL 5010


Nobiles Chlorokauczuk to wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz. Wysoce odporna na działanie
czynników atmosferycznych. W zestawie z podkładem antykorozyjnym Nobiles Nobikor zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną metalu**.

Emalia Chlorokauczuk zalecana jest do malowania podłoży stalowych i żeliwnych takich jak ogrodzenia, płoty, bramy, balustrady, obudowy maszyn i urządzeń mechanicznych, rury i inne elementy metalowe uprzednio zagruntowane podkładem, a także na wysezonowane podłoża betonowe, tynki cementowo-wapienne. Uzyskane powłoki zapewniają doskonały i trwały efekt dekoracyjny o najwyższej odporności na pęknięcia przy uderzeniach***.

**W zestawie z podkładem antykorozyjnym Nobiles Nobikor. Zestaw nie jest rekomendowany do ochrony antykorozyjnej metalowych konstrukcji budowlanych stosowanych jako części nośne obiektu w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966 z późn. zm).
***Nobiles Chlorokauczuk zapewnia najwyższą odporność na pęknięcia przy uderzeniach w porównaniu do emalii chlorokauczukowych, przeznaczonych do użytku konsumenckiego, innych wiodących producentów w Polsce.


Właściwości:

- trwałość 10 lat*
- wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,
- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza atmosferycznego,
- przyczepność powłoki – nie mniej niż 2 stopnie (wg PN-C-81531:1980),
- elastyczność powłoki – co najmniej 3 mm (wg PN-C-81528:1976),
- odporność na uderzenia – co najmniej 25cm spadku ciężarka (wg PN-C-81526:1954),
- wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C, (długotrwałe oddziaływanie temperatur powyżej +50°C może powodować zmiany koloru),
- odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) rozcieńczonymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%) - pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w w/w cieczach,
- odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn - pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w w/w cieczach,

*Szczegółowe warunki oraz zakres udzielonego poręczenia dostępne są na stronie producenta. Niezależnie od innych ustawowych uprawnień klienta, jeśli w ciągu 10 lat od daty wydania farby wystąpi zniszczenie powłoki chroniącej metal przez czynnikami atmosferycznymi wymalowanej zgodnie z zaleceniami producenta (dostępnymi na opakowaniu i w Karcie Technicznej) i zasadami sztuki malarskiej oraz po spełnieniu warunków poręczenia dostępnych na stronie producenta Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. wyda klientowi taką samą ilość farby wolnej od wad. W celu osiągnięcia trwałości 10 lat należy zastosować odpowiedni podkład, nałożyć pełną liczbę warstw rekomendowaną przez producenta (uzyskując odpowiednie grubości powłoki na sucho, łączna grubość powłoki [podkład + emalia] – min. 120 mikrometrów) oraz wykonać malowanie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu oraz w Karcie Technicznej produktu. Gwarancja nie obejmuje wymalowań na podłożach betonowych.


Przeznaczenie: na zewnątrz


Efekt dekoracyjny: wysoki połysk


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy o grubości 30-40µm, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 50% :
- do schnięcia powierzchniowego – 4 godziny,
- do wyschnięcia powłoki – 18 godzin (stopień 3),
- do nakładania następnej warstwy – do 1 godziny (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach.

Wymalowana powłoka nadaje się do eksploatacji po 5 dniach. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.


Wydajność: do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża dla powłoki o grubości 30-40µm.


Ilość warstw: 2 warstwy


Rozcieńczalnik: Nobiles Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nie dodawać obcych składników. Dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zależności od metody malowania, rozcieńczyć emalię max. 2% Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych marki Nobiles.


Przygotowanie podłoża

Podłoża stalowe i żeliwne:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- suche,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.),
- podłoża wcześniej malowane (poddane renowacji) dokładnie oczyścić z resztek starej, łuszczącej się powłoki, następnie przeszlifować, odpylić i odtłuścić,
- podłoża wcześniej nie malowane muszą być zagruntowane podkładem Nobiles Nobikor lub Nobiles Podkład Chlorokauczuk. Warstwę podkładową należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, usunąć powstały pył i kurz.

Podłoża betonowe:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- wysezonowane przez minimum 28 dni,
- suche (wilgotność max. 4%),
- silnie przyczepne, o odpowiedniej odporności na rozerwanie,
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (kurzu, piasku, oleju, tłuszczu, słabo przyczepnych powłok farb, szlam cementowy należy usunąć, a następnie odczyścić strumieniowo-ściernie lub przez szczotkowanie, usunąć powstały pył i kurz),
- nierówności i ubytki podłoża należy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną.

Uwaga!
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania pełnych własności ochronnych powłoki. Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych


Malowanie

Warunki malowania:
- temperatura wyrobu – min. +10°C,
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Temperatura podłoża stalowego powinna być co najmniej 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia.

Zalecane metody malowania:
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego,
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.

Zapis o dopuszczeniu natrysku został usunięty decyzją koncernu Akzo Nobel, ze względu na spodziewane prawne restrykcje odnośnie aplikacji natryskiem dla produktów zawierających substancję oksym butan-2-onu.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
Malowanie pędzlem, wałkiem:
- nakładaj 2 warstwy emalii, w odstępie do 1 godziny (mokro na mokro) lub po odpowiednim wysezonowaniu poprzedniej warstwy, ale nie wcześniej niż po 3 dniach,
- w przypadku skomplikowanych (trudnych do pomalowania) kształtów elementów konstrukcyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałóż większą ilość warstw,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy.

Zalecana grubość warstwy:
- na mokro: 80-110 µm,
- na sucho: 30-40 µm.

Uwaga!
Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. Należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane. W zależności od rodzaju wałka podczas malowania mogą powstawać na wymalowanej powłoce pęcherze powietrza, które w czasie schnięcia pękają i tworzą kratery. Emalia Nobiles Chlorokauczuk nie nadaje się do malowania posadzek betonowych o dużym natężeniu ruchu np. wózków widłowych. Podczas malowania należy zapewnić skuteczną wentylację. W trakcie eksploatacji powłoka będzie podlegać procesom starzeniowym objawiającym się nieznaczną zmianą intensywności niektórych kolorów, efekt ten jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na właściwości ochronne powłoki.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych marki Nobiles. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także